'Veel onduidelijkheid over inbreng Edenaren in participatieprojecten'

EDE Het is voor veel Edenaren onduidelijk wat er met hun inbreng gebeurt als ze meedoen en meedenken met projecten van de gemeente Ede. Dat blijkt uit een onderzoek van de rekenkamercommissie Ede, die in het rapport 'Burgers betrekken: papier versus praktijk' heeft onderzocht hoe de gemeente Ede samenwerkt met haar inwoners bij het voorbereiden en uitvoeren van plannen en projecten.

Volgens de rekenkamercommissie moet Ede gaan werken met een speciale denktank, die bestaat uit afgevaardigden uit de burgerij, de raad en de gemeentelijke organisatie. Uit het onderzoek komt naar voren dat de huidige praktijk anders is dan wat vooraf op papier is gezet. Verder blijkt uit het onderzoek dat inwoners, raadsleden en ambtenaren wisselend oordelen over deze praktijk en dat deelnemers aan de participatietrajecten hun rol en positie niet altijd duidelijk vinden.

VIJF PROJECTEN De rekenkamercommissie heeft vijf participatietrajecten van de gemeente Ede nader onderzocht. Het betreft de volgende trajecten: mEdemaken, het Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan, Poppodium, Plan van aanpak levendig centrum en Overgangsnota participatie door integratie.

Uit het onderzoek blijkt dat dat deelnemers aan de participatietrajecten het waarderen dat zij mee mogen denken over nieuw beleid of nieuwe aanpakken, maar dat het voor de deelnemers soms onduidelijk is wat er gebeurt met hun bijdrage en waarover ze wel of niet mogen mee praten.

Uit de bijeenkomst met de raadsleden kwam naar voren dat zij meer bij burgerparticipatietrajecten betrokken willen worden. Een andere belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat de ambtenaren bij participatietrajecten de praktijk centraal stellen. Zij kijken wat er nodig is en wat er leeft bij burgers en maken bij het organiseren en de invulling van een participatietraject bijna geen gebruik van de notitie uit 2011.

Ten slotte blijkt uit het onderzoek dat inwoners, raadsleden en ambtenaren, die aan de participatietrajecten hebben deelgenomen, verschillende beelden hebben over hoe een traject ingericht moet worden en dat de gemeente de trajecten niet evalueert.

Uit de reactie van het college van B en W op het rapport blijkt dat het instemt met de aanbevelingen van de commissie. De Edese gemeenteraad bespreekt het rapport op donderdag 3 maart.