Uitbreiding woningbouw in Otterlo

OTTERLO - De woningbehoefte en discussie over maatschappelijke voorzieningen zijn aanleiding geweest voor de start van de herontwikkeling van de locaties Weversteeg en Onderlangs in Otterlo. De vaststelling van de Nota van uitgangspunten door het Edese college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad vormt de formele start van de planvorming.

Jan de Boer

In Otterlo bestaat al langer de wens om met nieuwe woningen te voorzien in de behoefte, niet alleen voor starters maar bijvoorbeeld ook voor senioren en andere doorstromers. Daarmee kan de hele woningmarkt in Otterlo in beweging komen, wat kan leiden tot een betere afstemming van de woningen op de individuele behoeften.

Met de herontwikkeling van de locatie van de voormalige Houtzagerij Pluim is de woningmarkt in Otterlo weer in beweging gekomen. De verplaatsing van de sportvelden van SV Otterlo naar de locatie Kastanjelaan biedt aanvullende mogelijkheden om de doorstroming te bevorderen en de locaties aan de Weversteeg en Onderlangs te ontwikkelen voor woningbouw. De locaties zijn in de structuurvisie voor Otterlo in 2012 aangegeven als woningbouwlocaties voor de korte termijn. De woningbouw kan een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud en verbetering van de leefbaarheid, de centrale doelstelling in het Dorpsplan 'Otterlo de poort van de Veluwe uit 2009.

In de Woonvisie Ede 2030 is berekend dat er in de periode tot 2030 behoefte is aan zesduizend woningen gespreid over de kern Ede en de omliggende dorpen. De Woonvisie concludeert dat er in de kleinere dorpen, waaronder Otterlo, te weinig betaalbare koopwoningen zijn. Voor Otterlo wordt, mede door een lange periode van stagnerende nieuwbouwmogelijkheden, uitgegaan van vijf tot tien woningen per jaar. In de Woonvisie is rekening gehouden met ontwikkeling van de locaties Pluim, Vossenpark en Weversteeg/Onderlangs. De recente analyse wijst uit dat het tekort op de woningmarkt in Otterlo deels is opgevangen door de nieuwbouw van Houtzagerij Pluim.

Gelijk speelt er al langere tijd een discussie over de maatschappelijke voorzieningen in Otterlo, naast woningen een belangrijke randvoorwaarde voor de leefbaarheid van het dorp. Via een haalbaarheidsonderzoek is in beeld gebracht wat de mogelijkheden zijn voor realisatie van een nieuwe sporthal en een nieuw dorpshuis (of een combinatie van deze functies) met een bredere functie voor dorp.

Voor de locatie Weversteeg wordt, op basis van de Woonvisie Ede 2030, gedacht aan minimaal twintig betaalbare woningen. Verder moet er daar ruimte zijn voor appartementen en grondgebonden woningen. En specifiek aandacht voor starters en senioren en de mogelijkheden voor zelfrealisatie. Voor de locatie aan de Onderlangs wordt gedacht aan maximaal vijftien woningen, vrijstaand met wisselende kaveloppervlaktes waarbij de grotere kavels aan de noordkant worden gerealiseerd, aansluitend op het type woningen dat daar al aanwezig is.