• Gemeente Ede

Sociale partners ondertekenen Intentieverklaring Pilot Ede-West

EDE De gemeente Ede en maatschappelijke partners hebben donderdag een intentieverklaring getekend voor intensieve samenwerking in het sociale domein. De samenwerkende partners zijn: 's Heerenloo, Mee Veluwe, Malkander, Icare, Lindenhout, RibwAVV, Youké en Opella. Voor dit gezamenlijke doel werken de partners samen in een pilot met een proefproject in de wijk Ede-West. Deze pilot loopt van 14 september 2017 tot 1 oktober 2019.

De belangrijkste doelstelling van de pilot is de bewoner daadwerkelijk centraal te stellen en er zo voor te zorgen dat de bewoner vanuit zijn of haar eigen mogelijkheden regie kan voeren over het eigen ondersteuningstraject. De partners kijken hoe ze op dit punt beter de samenwerking kunnen verbeteren en dit gezamenlijk kunnen financieren. Ze willen zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk bij de wijkbewoners aanbieden. Onderliggende doelstelling is het stimuleren of behouden van de zelfredzaamheid van de bewoners. Het gaat om een resultaatgerichte aanpak waarbij maatwerk het motto is en waarbij ook de administratieve lasten verminderd moeten worden.

WERKWIJZE De partners zetten samen hun kennis en kunde in om een werkwijze te ontwikkelen waarbij professionals meer ruimte krijgen voor maatwerk voor de cliënt. Ze zoeken daarbij de verbinding met andere organisaties die in de wijk actief zijn zoals: ondernemers, de scholen en kerken, maar ook met vrijwilligersorganisaties, welzijn, sport, cultuur en huisvesting. De partners zorgen dat inwoners betrokken raken en stimuleren ook de initiatieven van wijkbewoners.

Van alle partners wordt verwacht dat zij kennis hebben van de wijk, daarin actief zijn en een netwerkspeler willen zijn. Zij zetten mensen en middelen in en zoeken samen naar nieuwe oplossingen en arrangementen. Andere partijen en organisaties in de wijk kunnen ook aansluiten en bijdragen aan de doelstelling. De pilot wordt betaald uit het gemeentelijk budget voor ondersteuning op het gebied van WMO en jeugd aan burgers in de wijk en wordt aangestuurd door een bestuurlijk platform, waarin de partners zijn vertegenwoordigd. Het platform komt jaarlijks viermaal bijeen. Wethouder Gerrie Ligtelijn-Bruins van het sociaal domein is voorzitter.