• Robert Vos

Prijsgrens sociale woning naar 185.000 euro

EDE De gemeenteraad van Ede wil de prijsgrens voor sociale koopwoningen in de gemeente Ede verhogen van 170.000 naar 185.000 euro. Tegelijk wil wethouder Lex Hoefsloot onderzoeken of gemeentelijk opdrachtgeverschap mogelijk is om (meer) sociale woningen te bouwen.

Freek Wolff

,,Er zijn diverse vormen mogelijk, inclusief leasen en het zoeken van financieringsvormen, waarbij de gemeente eigenaar wordt en Woonstede jaarlijks een aantal huizen overneemt. Dat zoeken we uit. Het is een vergaande maatregel, dus dat willen we goed uitzoeken", aldus Hoefsloot. De ChristenUnie wil deze optie graag in het raadsbesluit opgenomen zien, maar de wethouder vindt het eigenlijk nog 'te gevoelig' liggen.

SOCIALE KOOPWONING Als definitie van sociale koopwoning hanteert de gemeente Ede een kleine(re), marktconforme, niet uitbreidbare en complete woning in de prijsrange van 130.000 tot 185.000 euro. Dit is exclusief een bedrag van maximaal 15.000 euro voor woningen met een Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). De ambitie is om het aandeel sociale huurwoningen op 22 procent van de woningvoorraad te houden, plus een jaarlijkse monitoring.

HUURSECTOR Het gemeentebestuur krijgt de taak tot programmering van de woningbouw en maatwerk te leveren bij de toepassing op projectniveau. Het aandeel sociaal in een woningbouwplan moet in de eerste tweederde van de looptijd van het plan worden gerealiseerd. Bij inbreidings- en transitielocaties wil de gemeente inzetten op een aandeel woningen van circa 400, als onderdeel van de extra sociale huuropgave in de periode tot 2027 voor wonen/zorg doelgroepen. De gemeente wil een actieve rol richting marktpartijen innemen om woningen in de sociale huursector te realiseren.

De gemeente wil dat maximaal ongeveer twintig procent van de toewijzingen van sociale huurwoningen aan urgenten, voordrachten en statushouders plaatsvindt, plus een jaarlijkse monitoring. De focus moet liggen op de juiste doelgroep voor de huizen.

MEER WONINGEN Het college van burgemeester en wethouders wil in de stedenbouwkundige opzet van bestemmingsplannen en beeldkwaliteitsplannen ruimte maken voor kleinere (innovatieve) typologieën van woningen. Bovendien wil het gemeentebestuur onderzoeken wat de mogelijkheden en consequenties zijn van de inzet van Maatschappelijk Gebonden Eigendom (KoopGarant) door de gemeente. Thimo Harmsen (VVD) vraagt zich af wat betaalbare woningen zijn. ,,Wij willen een integraal woonplan en inzetten op doorstromen. Deze notitie straalt te weinig ambitie uit. We willen snel bouw realiseren. Woningbouwcorporaties hebben veel geld, waarom bouwt Woonstede niet meer woningen?", vroeg het liberale raadslid zich af. Rina Moorman (EdeNu) vindt de notitie een goed beleidskader, maar vraagt zich af of met deze koers een substantiële toevoeging wordt bereikt. De ChristenUnie legde op tafel dat er al te lang wordt geprobeerd om sociale huizen te bouwen. ,,Het vraagt dus nog sterkere middelen, misschien onorthodoxe. De samenwerking met het Grondbedrijf kan daarom soepeler. Met bijsturen komen we er niet."

INHAALSLAG Tijani Zallali (PvdA) heeft ernstige twijfels of de notitie tot meer sociale woningen gaat leiden dan 22 procent. Ruben van Druiten (Burgerbelangen) vindt dat de druk op sociale woningen is toegenomen door statushouders. ,,Wij vinden dat ze geen voorrang moeten krijgen op andere burgers. Bovendien zijn we niet voor inbreiding, want dat gaat ten koste van het groen. Er is genoeg plek om te bouwen op het Enka-en kazerneterreinen." Er is een inhaalslag nodig, vindt van de Berg (GroenLinks). D66 en de PvdA zijn het daarmee eens, maar deze partijen zien in de praktijk dat dit niet gebeurt en dat het bij roepen blijft. D66-fractievoorzitter Stephan Nijenhuis vraagt zich daarom af waarom woningcorporaties de huizen niet kunnen leveren. ,,Laten we zoeken naar andere wegen. Wij zien veel in KoopGarant-woningen. En we zijn er voor om in deze oververhitte markt de starterslening terug te brengen in het maatregelenpakket." Rasit Görgülü (PvdA) kaartte aan dat er in de markt altijd excuses zijn waarom er geen goedkope woningen worden gebouwd. Het zou nooit een goede tijd zijn. Bovendien verwacht het raadslid niet veel van doorstroming, omdat inwoners soms graag willen blijven wonen in hun wijk.

LOCATIES Het CDA vindt de notitie niet verstrekkend genoeg. ,,Halen we ambitie van 1000 tot 12000 sociale woningen in het jaar 2027? We hebben investeerders en locaties nodig. De wethouder moet met die eerste groep in gesprek, want woningcorporaties hebben hier niet genoeg geld voor. En we willen graag opties om hoger te bouwen in het stedelijk gebied", aldus Anne-Jan Telgen. De SGP wil - bij monde van Evert Jansen - dat de gemeente locaties voorbereidt waar sociale woningen gebouwd kunnen worden. Gertjan Koster (Gemeentebelangen) benadrukt kleinere bouwlocaties en ziet graag dat nieuwe woonconcepten (voor ouderen) de ruimte krijgen. ,,We zullen als gemeente zelf de markt moeten verkennen."

WACHTLIJSTEN Wethouder Lex Hoefsloot vindt dat de gemeente veel aan de markt over kan laten. Over de afgelopen vier jaar zijn er 800 sociale woningen bij gebouwd. ,,Doorstromen is geen mythe, maar realiteit. Wachtlijsten zijn nodig, want als daar niemand meer op staat, hebben we leegstand. Maar wel een beperkte lijst, daar moet het gesprek over gaan. Ze dreigen te lang te worden. Maar Woonstede bouwt voor doorstromen. Een percentage van 22 procent is een ambitie, dat is een uitdaging en daar moeten we heel veel voor doen", aldus de wethouder. De mensen die op de lijst staan voor sociale huurwoningen wachten volgens hem vandaag de dag tussen de anderhalf en vijf jaar.