• ANP

Otterloër krijgt 8.150 euro aan planschade van Ede

OTTERLO De eigenaar van Onderlangs 13 in Otterlo krijgt van de gemeente Ede een bedrag van 8.150 euro, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 8 juni 2018, zijnde de dag waarop het verzoekschrift is ingekomen, tot aan de dag van uitbetaling.

Dit krijgt de eigenaar door de gevolgen van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan 'Otterlo, Woningbouw Pluim', waardoor de woning op Onderlangs 13 in waarde is gedaald. Door adviesbureau Thorbecke is geconcludeerd dat door inwerkingtreding van het door de gemeenteraad van Ede vastgestelde bestemmingsplan 'Otterlo, Woningbouw Pluim' een planologisch nadeel voor aanvrager is ontstaan met een waarde verminderend effect op de bij zijn in eigendom zijnde onroerende zaak.

Ede volgt het advies van Thorbecke en zal het bedrag bij voorschot uitbetalen. ,,Mocht uit een eventueel bezwaar- of beroepsprocedure voortvloeien dat de eigenaar van Onderlangs geen recht heeft op de tegemoetkoming of slechts op een deel hiervan dan zal het uitbetaalde bedrag (of een deel daarvan) worden teruggevorderd. Bovendien komt hij een restitutie toe van het eerder betaalde recht van 500 euro voor het in behandeling nemen van het verzoek."

Het uit te keren bedrag aan planschade gaat Ede verhalen op de initiatiefnemer van het schadeveroorzakende bestemmingsplan.