• Archief BDUmedia

Nieuwe brandweerpost in Bennekom

BENNEKOM De bestaande brandweerpost in Bennekom voldoet niet meer aan de beleidseisen van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). De huisvesting is niet toekomstbestendig.

Het niet kunnen voldoen aan de eisen geldt niet alleen voor de ruimtelijk-functionele, maar ook voor de Arbo- en bouwtechnische eisen. Het is daarom een reëel risico dat veranderingen in wet en regelgeving of beleid van de VGGM al op korte termijn tot gevolg kan hebben dat het operationeel zijn van de post in gevaar komt.

De VGGM heeft in haar beleidsvisie opgenomen dat de post in Bennekom ook op de lange termijn nodig is. Gelet op de wettelijk gestelde eisen aan de uitruktijden dient deze op de huidige locatie of in de directe omgeving te worden gehuisvest.

MOGELIJKHEDEN Het realiseren van een nieuwe brandweerpost op de huidige locatie is volgens de gemeente Ede geen gewenste ontwikkeling. Dit geldt zowel voor renovatie, uitbreiding van de bestaande post als voor vervangende nieuwbouw. De naast de huidige brandweerpost gelegen locatie Schoolstraat biedt wel mogelijkheden om een toekomstbestendige brandweerpost te realiseren. Dit kan worden gerealiseerd door herbestemming van de gymzaal of door nieuwbouw.

STUDIE Ede heeft daarom besloten tot het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie/stedenbouwkundig plan voor de locatie Schoolstraat als locatie voor minimaal de toekomstige huisvesting van de brandweerpost Bennekom.