• Robert Vos / BDU

Nieuwbouw Het Streek op huidige locatie

EDE Het college van burgemeester en wethouders stemt er mee in dat de huidige locatie van Het Streek aan de Bovenbuurtweg in Ede wordt gezien als plaats voor de vervangende nieuwbouw van mavo/havo/vwo van Het Streek.

In 2018 is het Strategische huisvestingsplan onderwijshuisvesting (SHP) vastgesteld. In dit SHP is voor de locatie van mavo/havo/vwo van Het Streek aan de Bovenbuurtweg in Ede vervangende nieuwbouw opgenomen en, oorspronkelijk, gepland in 2023. De huidige locatie is eigendom van het Streek en heeft de bestemming 'Onderwijs'. Binnen de daarvoor geldende bepalingen uit de relevante wettelijke bepalingen kan de school opnieuw voor de bestemming onderwijs bouwen.

Ter voorbereiding op de daadwerkelijke en uiteindelijke realisatie van de nieuwbouw is het nodig dat verschillende stappen worden gezet en besluiten worden genomen. Zo moet door de school onder meer een besluit worden genomen over de locatie waar de nieuwbouw van het Streek komt te staan.  

Hiervoor is binnen de school een quick-scan doorlopen. Het resultaat is dat de huidige locatie de meest gewenste en geschikte plaats is voor vervangende bouw. Voorafgaand aan de quick-scan is met de gemeente Ede breder afgestemd over mogelijke locaties.

,,Op dit moment zijn er voor de huidige locatie aan de Bovenbuurtweg geen knelpunten gesignaleerd die een vervangende nieuwbouw op de huidige locatie onmogelijk maken. Deze zijn nu niet te voorzien en worden ook niet verwacht. Uiteraard wordt bij de verdere planvorming op dit punt nader onderzoek gedaan", stelt het college.

De directe omgeving wordt volgens het college bij een vervangende nieuwbouw van Het Streek te zijner tijd bij de plannen betrokken. ,,Op dit moment is dat nog te vroeg omdat de plannen in een eerste stadium zijn en op dit moment qua planning, volume en omvang in onvoldoende mate concreetheid hebben".