Movisie onderzoekt cliëntervaringen sociaal domein in Ede

EDE Movisie gaat onderzoek doen naar ervaringen van Edenaren met betrekking tot het sociaal domein. Een geselecteerd aantal inwoners krijgt een vragenlijst toegestuurd, maar iedereen kan meedoen aan het onderzoek.

De gemeente is sinds 2015 verantwoordelijk voor verschillende taken binnen het sociaal domein. Vanwege veranderingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdzorg en de Participatiewet heeft de gemeente met zorgaanbieders afspraken gemaakt over de manier waarop de ondersteuning en begeleiding eruit moet zien. De gemeente is benieuwd of inwoners het uitgangspunt 'Iedereen doet mee' in de praktijk ook echt beleven. Een gelijkwaardige positie van inwoners bij de ontwikkeling van het Sociaal Domein is voor het college van burgemeester en wethouders erg belangrijk.

Het onafhankelijke onderzoek van Movisie is bedoeld voor iedereen die professionele hulp en ondersteuning ontvangt via de gemeente of een organisatie. Wethouder Ligtelijn-Bruins licht toe: ,,We nodigen iedereen uit om hun ervaringen met ons te delen. Dit kan zijn omdat men hulp krijgt bij het huishouden, gebruik maakt van de dagbesteding, ondersteuning krijgt bij het zoeken van werk of bij vragen over opvoeding en gezinsproblemen. De doelgroep voor dit onderzoek is het hele sociale domein (Wmo, Jeugd, Participatie). Niet alleen cliënten, maar ook de partners, familieleden, mantelzorgers en vrijwilligers worden uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen en hun ervaringen met de gemeente te delen."

Vanaf 2 september verstuurt de gemeente een vragenlijst waarin zij inwoners vraagt om hun mening over de professionele hulp en ondersteuning te delen. De vragenlijst bestaat uit negen vragen. Aan inwoners wordt bijvoorbeeld gevraagd of het duidelijk was waar ze moesten zijn toen om hulp werd gezocht maar ook wat ze graag willen veranderen in de hulp en ondersteuning.

Een aantal inwoners ontvangt vanaf begin september van een brief waarin Movisie hen uitnodigt om de vragenlijst in te vullen. Deze inwoners zijn via een steekproef geselecteerd. De gemeente wil graag zoveel mogelijk meningen horen. Daarom is het voor alle Edenaren mogelijk om vanaf 2 september tot 2 oktober de vragenlijst digitaal in te vullen.

,,Het onderzoek moet aangeven of de geleverde zorg bijvoorbeeld, goed aansluit bij de zorgvraag", legt de wethouder uit. ,,Doen we de goede dingen in het sociaal domein en ervaren inwoners ook écht dat zij worden gehoord? Om op deze vragen een goed antwoord te krijgen is aan onderzoeksbureau Movisie gevraagd om een onderzoek uit te voeren.'' Het onderzoek loopt tot het eind van het jaar.

UITSLAGEN ,,Wij vinden het belangrijk dat inwoners en cliënten bij kunnen dragen aan nieuw beleid in het sociaal domein. De resultaten uit het onderzoek worden aan het eind van het jaar geanonimiseerd door het onderzoeksbureau verwerkt. De gemeente gebruikt de resultaten om haar beleid en de inkoop aan te laten sluiten op de behoeften van de inwoners. Ook worden de resultaten gebruikt door de Adviesraad Sociaal Domein Ede (ASDE). De Adviesraad Sociaal Domein Ede adviseert, gevraagd en ongevraagd, het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad over het sociaal domein.''