• Wim Mulder

'Maatschappelijke schade De Spil onnodig vergroot'

HARSKAMP ,,Het is zeker niet mijn bedoeling alleen maar te jij-bakken of te zwartepieten. Ik zou heel graag zien, dat we met De Spil toch nog in een positief verhaal terechtkomen. Vandaar dat ik ondanks alles het gesprek aan wil gaan om te kijken wat er nog mogelijk is. Het besluit van b. en w. een streep te halen door de dorpshuisfunctie van De Spil kan ook zomaar bij andere dorps- en buurthuizen gaan spelen. Daarom hoop ik dat de gemeenteraad zijn verantwoordelijkheid durft te nemen.''

Wim Mulder

Aan het woord is Harskamper Dik Pol. Op tafel voor hem liggen vuistdikke dossiers, die betrekking hebben op de ontwikkelingen rond De Spil. Dat hij zijn hoop nog vestigt op de gemeenteraad is tamelijk opmerkelijk. Recent stuurde hij de raad een brief met een waslijst aan vragen over de gang van zaken die geleid heeft tot de sluiting van de dorpshuisfunctie en het per onmiddellijk stopzetten van de subsidie.

GEEN OPENHEID De raad ging er zonder opmerkingen mee akkoord dat b. en w. de brief verder zouden afdoen. Uit een mail van plaatsvervangend raadsgriffier Frans van Brakel blijkt dat het college niet van zins is op de brief van Pol te reageren. Die is daar verbijsterd over. ,,Blijkbaar wil het college geen openheid van zaken geven. Niet aan mij of aan de gemeenteraad en daarmee dus ook niet aan alle belanghebbenden in Harskamp.

B. en w. vinden dat er op 4 juli een helder besluit is genomen over De Spil. ,,Dat besluit is gecommuniceerd en de raad is hierover geïnformeerd via een memo. Een van mijn vragen, die ik trouwens al eerder heb gesteld en waarop ik toen ook geen antwoord heb gekregen, gaat over dat memo. Daarin citeren b. en w. een zinsnede uit het rapport van Spectrum `Visie op ontmoeten: de rol van buurt- en dorpshuizen'. ''

Volgens dat citaat zou er bij de analyse van de zelforganisatie in Harskamp naar voren zijn gekomen dat `dat er onvoldoende bekwaamheid als onvoldoende bereidheid in Harskamp is. De afweging die derhalve door de gemeente gemaakt moet worden is of zij niets doet, of dat zij het (tijdelijk) zelf gaat doen.' Pol zegt het rapport ettelijke keren van a tot z gelezen te hebben en die zinsnede niet aangetroffen te hebben. Hij vraagt zich dus af of er nog een ander niet openbaar gemaakt rapport bestaat.

VOORGEKAUWDE BRIEF Volgens hetzelfde memo van b. en w. aan de raad zou het interim-bestuur van Dorpshuis De Spil aangegeven hebben, dat er geen of geringe levensvatbaarheid is voor de dorpshuisfunctie. ,,Er is geen draagvlak voor de activiteiten van de stichting, er zijn geen nieuwe bestuursleden bereid om tot het bestuur toe te treden Er is onvoldoende animo bij de bevolking van Harskamp voor de deelname aan activiteiten van de Stichting in het dorpshuis,'' aldus het college.

Dik Pol: ,,De brief waarin het bestuur dit aankaartte is voorgekauwd door ambtenaren van de gemeente, die zelfs een conceptbrief opgesteld hebben. Die brief is ook verstuurd. Daarin werd trouwens wel aandacht gevraagd voor de functie van de foyer/bar. Daar zijn b. en w. niet op ingegaan; die hebben het schrijven alleen als `opzegbrief' beschouwd.''

SCHADE VERGROOT Volgens Pol heeft de handelwijze van het ambtelijk apparaat en van b. en w. de maatschappelijke schade bij De Spil onnodig vergroot. Verschillende vergaderingen na het besluit een streep te halen door het dorpshuis in Harskamp hebben in de visie Pol weinig meer opgeleverd dan dat de functie die de foyer heeft voor bijvoorbeeld de `derde helft' van de sporters maar met vrijwilligers ingevuld moet worden. ,,Maar dat is niet zo simpel. Je hebt met allerlei wettelijke eisen te maken als je het over een horecafunctie hebt. Je kunt toch niet van verenigingen verwachten, dat ze dat zelf allemaal gaan regelen. Er zal toch iemand verantwoordelijk moeten zijn. Kort en goed heeft dit er al toe geleid, dat de zaalvoetballers voor het overgrote deel hun heil weer zoeken bij de Jacobushoeve in Stroe. Twee andere sportverenigingen hebben ook plannen om te verkassen. Trouwens, ik ben zelf ook belanghebbende. Samen met mijn vrouw Toos organiseer ik muziekfeesten in De Spil. Die worden goed bezocht. Dat is toch ook ontmoeten, zoals de gemeente zo graag in een dorpshuis wil.''

KOSTEN Wat Dik Pol ook steekt is dat de stopgezette gemeentelijke subsidie minder oplevert dan er nu kosten worden gemaakt. Hij laat een lijstje zien met minimaal vijftien namen van ambtenaren of extern ingehuurde deskundigen, die volgens hem krampachtig proberen de maatschappelijke schade alsnog binnen de perken te houden. ,,Volgens mij kost dat vele malen meer dan het kleine beetje subsidie dat voor het dorpshuisgedeelte van De Spil is ingetrokken. Dan heb je het hooguit over 15.000 euro per jaar.''

Tenslotte zegt hij te hopen, dat er ondanks alles toch nog iets moois tot stand kan komen. ,,En dan wel samen met de bevolking. Want van de door de gemeente zo met de mond beleden burgerparticipatie is nu geen sprake geweest. Zelfs voorstellen om te bekijken of er andere mogelijkheden zijn voor een dorpshuis in De Spil zijn tot nu toe gestrand. De beleidsadviseur Samenleving en Beleid heeft namens de gemeente laten weten dat die niet opteert voor een doorstart, maar een pas op de plaats wil maken. Vandaar dat ik nu hoop dat de gemeenteraad alsnog in actie komt.''