• Archief BDUmedia

Huisvesting voor 2000 arbeidsmigranten in Ede

EDE Het gemeentebestuur gaat zich de komende vijf jaar inspannen om groepsgewijze en kleinschalige woonvormen te realiseren voor zo'n 2000 arbeidsmigranten. Het gaat om arbeidsmigranten die in Ede seizoenswerk verrichten in Regio Food Valley in sectoren als food, transport, bouw en productie.

,,Het onderwerp leeft, dat is duidelijk", zei wethouder Harry van Huijstee donderdagavond in de gemeenteraadsvergadering. Hij wees erop dat er slecht zicht is op de exacte hoeveelheid arbeiders, want I&O Research heeft het - na onderzoek - over 1500 á 2500 mensen. ,,Ze zijn er in Ede, dat weten we. Onderzoek bevestigt ook dat ze in de regio werken en niet in de Randstad, zoals eerst werd aangenomen. Dus vindt college dat we taak hebben tot volkshuisvesting, hoewel dit in eerste instantie op het bord ligt van de werkgever."

KLEINSCHALIG Daarom mikt de gemeente nu op groepsgewijze huisvestingsmogelijkheden, kleinschalige woonvormen en tijdelijke huisvesting op het bedrijf waar de migranten werken (oogstperiode). Bij die laatste valt te denken aan kamergewijze bewoning of hergebruik van panden van maximaal tien wooneenheden. Omdat die niet binnen de regels vallen, moet maatwerk geleverd worden. Bewoning van recreatiewoningen door arbeidsmigranten wordt niet toegestaan.

VRAAG NEEMT TOE Met het sluiten van Hotel Flexforce en het handhaven van het verbod op strijdig gebruik van vakantieparken (waaronder De Goudsberg in Lunteren) staat de markt voor het huisvesten van arbeidsmigranten in de gemeenten Ede onder druk. Door het aantrekken van de economie en de mogelijke vestiging van food productiebedrijven in de toekomst, zal de vraag naar arbeidsmigranten vanuit het bedrijfsleven toenemen, waardoor de druk op de markt zal toenemen.

Vanwege het belang van arbeidsmigranten voor de lokale, regionale en nationale economie vindt de gemeente het wenselijk dat de gemeente een stimulerende rol speelt zonder de verantwoordelijkheid van de markt over te nemen. Er bestaat een permanente vraag naar tijdelijke (flexibele) woonruimte voor wisselende doelgroepen, met arbeidsmigranten als veruit de grootste groep. De huisvesting moet voldoen aan de eisen voor certificering door de Stichting Normering Flexwonen. De woonvormen worden alleen toegestaan als die geen belemmeringen veroorzaken voor andere functies en geen overlast veroorzaken voor de omgeving.

ONRUST De wethouder is zich ervan bewust dat het thema kan leiden tot maatschappelijke onrust. ,,Daarom willen we in stapjes vooruit en dat is niet zo simpel. Arbeidsmigranten zijn er nu eenmaal. Ze gaan niet weg door ze onder de brug te laten slapen. Ik heb nu te maken met een huisvestingsprobleem; ze verdienen een fatsoenlijke woning. Dat gaat niet om mijn socialistische veren. Het kan niet morgen en snel opgelost zijn, zodat we niet de zelfde fout uit het verleden maken."

,,Laten we het goed oplossen. Overlast ervaart iedereen anders en het is hoe je daar mee omgaat, maar we moeten er natuurlijk wel voor zorgen dat woongenot van onze inwoners er niet onder lijdt."

ACTIE Het college wil gesprekken voeren met werkgevers, arbeidsbemiddelaars en aanbieders van huisvesting. ,,We moeten in actie te komen. Bouw tijdelijke, flexibele en fatsoenlijke woningen goedkoop en met fantasie", opperde Gertjan Koster van Gemeentebelangen. ,,Ons pijnpunt is dat de gemeente zich mede verantwoordelijk voelt voor huisvesting", voegde Ruben van Druiten van Burgerbelangen toe. ,,En in Food Valley verband geef je de regie af. Daarbij speelt voor ons een rol dat je te maken hebt met oneerlijke concurrentie. Lokale ondernemers kunnen niet concurreren tegen de prijzen van bedrijven met Poolse werknemers in dienst. We willen dat de doelgroep fatsoenlijk woont, maar we willen ook hardwerkenden steunen."

HOOFDPIJNDOSSIER Bart Omlo (VVD) vroeg zich af waar de arbeiders van de Goudsberg nu gebleven zijn en wil voorkomen dat het een hoofdpijndossier wordt. ,,Zijn de mensen in beeld? Andere gemeenten, zoals Tiel, hebben snel kaders en randvoorwaarden op tafel gelegd. Doet Ede dat pas later als we tot de locaties hebben besloten." Ook de ChristenUnie maakt zich zorgen om de 'onzichtbaarheid' van de arbeidsmigranten.