• Heliflight

'Gemeente Ede reageert te traag'

EDE De gemeente Ede leeft haar eigen regels niet na als het gaat om het tijdig beantwoorden van e-mails of brieven. Die kritiek uit de Stichting Erfgoed Ede in e-mail aan de fracties in de gemeenteraad. Volgens Erfgoed Ede is het geen uitzondering, maar komt het regelmatig voor, dat een reactie te lang uitblijft.

Wim Mulder

Directe aanleiding is deze keer een brief de Erfgoedvereniging Heemschut, de Stichting Erfgoed Ede en de oudheidkundige verenigingen Oud Ede en Oud Lunteren aan het college van burgemeester en wethouders richtten. Daarin spreken de organisaties hun waardering uit voor het feit, dat burgemeester en wethouders de minister van OCW gevraagd hebben de 'Muur van Mussert' aan te wijzen als Rijksmonument. Tegelijkertijd vragen ze om een afschrift van die aanvraag.

VIJF WERKDAGEN De brief werd donderdag 28 september afgegeven aan de balie van het raadhuis. Een tijdige reactie bleef uit. ,,De gemeente Ede kent een 'Kwaliteitshandvest'. De essentie daarvan is dat wie een e-mail of brief aan de gemeente Ede stuurt, binnen vijf werkdagen een reactie dient te ontvangen. Een en andermaal blijkt echter dat deze regelgeving, úw regelgeving, niet wordt nageleefd,'' zo houdt Erfgoed Ede de raadsfracties voor.

In het verleden is daar meermalen op gewezen. Er is volgens Jan Kijlstra van Erfgoed Ede over gesproken of per e-mail over gecorrespondeerd. ,,Met de toenmalige wethouder Marije Eleveld, met de vorige burgemeester Cees van der Knaap en vrij recent ook nog (meermalen) met wethouder Willemien Vreugdenhil. Ook op ambtelijk niveau, via www.ede.nl, is dit probleem herhaaldelijk aan de orde gesteld. Dit alles zonder enig gevolg. Verder dan 'er wordt aan gewerkt' komt men niet.''

GEEN INCIDENT Omdat tastbaar resultaat ondanks herhaalde pogingen uitblijft, is de kwestie nu bij de gemeenteraad neergelegd. Kijlstra benadrukt dat het niet om een incident gaat. Hij kaartte het niet-nakomen van het door de gemeenteraad vastgestelde Kwaliteitshandvest bijvoorbeeld ook al aan in maart van dit jaar. Toen kwam er geen tijdige reactie op mails, die verstuurd waren naar de wethouders Johan Weijland (D66) en Willemien Vreugdenhil (CDA) en aan een ambtelijk medewerker van de gemeente. Pas nadat Kijlstra aandacht had gevraagd voor een en ander, werd er vanuit het raadhuis gereageerd en vonden er gesprekken plaats. Het ene trouwens wat sneller dan het andere.

RAADSVRAGEN PvdA-fractievoorzitter Henk Buikema is inmiddels in de pen geklommen en heeft schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld. Bij Erfgoed Ede kwam ook een reactie van GroenLinks binnen.

Buikema verwijst naar het 'Kwaliteitshandvest' en hij vraagt of het college erkent dat de daarin vastgelegde afspraken regelmatig niet worden nagekomen. ,,Is het college zich bewust van welke indruk dat bij burgers geeft?'' Hij wil verder weten wat de oorzaken van de geconstateerde nalatigheid zijn. Tenslotte vraagt hij welke stappen burgemeester en wethouders op zeer korte termijn denken te ondernemen om deze ongewenste situatie aan te pakken.

OPMERKELIJK Het verbaast Kijlstra, dat de overige fracties niets van zich hebben laten horen. ,,Opmerkelijk, je zou toch denken dat de gemeenteraad een door haar zelf ingesteld 'Kwaliteitshandvest' wel zou volgen.''

Vanuit het college hebben de briefschrijvers wel iets gehoord van de wethouders Vreugdenhil en Harry van Huijstee (PvdA). De laatste werd door de eerste geattendeerd op de brief en de daarop volgende e-mail. Hij noemt het erg vervelend, dat er nog geen antwoord is gegeven. ,,Ik heb navraag gedaan naar waar uw brief is, dat is bekend en hier volgt zo spoedig mogelijk antwoord op. Dit geldt ook voor uw mail. Ondertussen zijn er door de fractie van de PvdA raadsvragen gesteld over het 'Kwaliteitshandvest'. Op deze vragen komt uiterlijk binnen 30 dagen antwoord. Daarin zal de situatie worden uitgelegd. Ik ga toezien op een spoedige beantwoording van uw brief en mail.''

Het antwoord van Van Huijstee vindt Kijlstra overigens niet bevredigend, omdat het ook inhoudelijk niet voldoet aan het 'Kwaliteitshandvest'.