• Henny Jansen

Ede moet actief blijven om vliegtuigoverlast te voorkomen

EDE De Edese gemeenteraad ging tijdens de begrotingsraad in grote meerderheid akkoord met een motie van Hester Veltman van de VVD-fractie, die gesteund werd door de fracties van D66, SGP, CDA, Christen Unie, BurgerBelangen, PvdA, GemeenteBelangen en Groen Links/PE, om het college van burgemeester en wethouders aan te sporen om actief te blijven om geluidsoverlast door vliegroutes naar Lelystad onder meer de gemeente Ede tegen te gaan. Wethouder Leon Meijer zag de motie als eens steun in de rug.

Volgens Veltman verloopt het proces over de vliegroutes naar Lelystad op zijn zachts gezegd dramatisch. ,,De gemeente Ede moet op geen enkele wijze weer overvallen worden met nieuws over vliegroutes en de consequenties voor onze gemeente. Dit betekent dat we alle relevante informatie tot ons willen nemen en eventuele alternatieve routes of andere opties om overlast te verminderen niet over het hoofd zien. De inwoners, gemeenteraad en andere betrokken partijen in de gemeente moeten zo goed mogelijk geïnformeerd worden en betrokken worden bij het proces dat wordt ingericht voor de herindeling van het luchtruim".

In de motie wordt het college onder andere verzocht zich ervoor in te zetten om invloed uit te oefenen op het besluit van de minister door het aandragen van mogelijke alternatieve routes, waarbij de woonkernen van de gemeente Ede worden vermeden en overlast wordt voorkomen. ,,Het college moet zich ervoor inzetten dat overlast voor mensen, fauna en flora wordt gemeten en in de gaten gehouden."

Vanuit de gemeente Ede moet volgens de motie vanaf nu in nauwe afstemming met inwoners en bestuurders een aanpak worden gehanteerd. ,,Betrek hen actief, zoek samen een balans tussen mensen, economie en natuur, zodat niemand voor verrassingen komt te staan. Voer dus ook voor de luchtvaart het omgevingsmanagement in, zoals ook voor grote infrastructurele projecten gebeurt. En rond de herindeling van het luchtruim het liefst in 2019 of zoveel eerder dan 2023 als mogelijk is af."