• Archief BDUmedia

Ede maakt toekomstvisie voor landgoed Kernhem

EDE De gemeente Ede gaat een toekomstvisie opstellen voor het landgoed Kernhem. Volgens Ede vragen de huidige en toekomstige ontwikkelingen om een goede oplossing waarbij behoud en ontwikkeling van het landgoed voorop staan. Bij de totstandkoming zal rekening gehouden worden met bestaand beleid zoals de Stadsvisie maar ook met beleid op gebied van duurzaamheid, groen en natuur. ,,We maken een visie en kijken naar het toekomstig beheer.''

Jan de Boer

In het bestemmingsplan Buitengebied staat vermeld dat er een nieuwe visie voor het landgoed Kernhem moet komen. Het maken van een nieuwe visie zou niets te maken hebben met de problemen tussen Ede en projectontwikkelaar Murry Grey. Voor Ede is het zo klaar als een klontje dat het tuincentrum terug moet naar de natuur, wethouder Willemien Vreugdenhil heeft namens de plaatselijk overheid een bod gedaan om het voormalige tuincentrum aan te kopen. ,,Murry Grey heeft dat bod van de hand gewezen. De kans lijkt niet groot dat er bij het ontwikkelen van de toekomstvisie zal worden ingestemd met 4, 5 boerderijwoningen, die Murry Grey zo graag op het voormalige tuincentrum wil ontwikkelen", zegt Vreugdenhil.

De toekomstvisie moet de basis worden voor het behoud en het versterken van het landgoed Kernhem als één van de cultuurhistorische parels in de gemeente Ede waar mensen kunnen recreëren en ontspannen. Verder het is de bedoeling om de natuurwaarden op het landgoed te behouden en te versterken. En een gezonde bedrijfseconomische basis te krijgen om te komen tot meer gezamenlijk eigenaarschap en verantwoordelijkheid als worden vastgelegd in een juridische structuur.

Ede wil graag dat alles wat speelt in het landgoed vanuit een centrale gedachtegrond wordt bekeken. ,,Niet dat er van allerlei onderwerpen op de gemeente afkomen waarop we geen centrale sturing hebben", stelt gemeenteambtenaar Wim Kusters. ,,We doen het samen met eigenaren, pachters, huurders, gebruikers vanuit eigen rol en positie met gezamenlijke verantwoordelijkheid", staat in een door Ede gemaakte presentatie.

,,Ook andere gebruikers zoals wandelaars, sportgroepen, kinderen die er spelen, Prorail, provincie, waterschap en politie kunnen een rol spelen. We houden rekening met de buren Nizo en Vika en de invloed, consequenties van mogelijk toekomstige plannen. We beginnen niet bij nul, er wordt rekening gehouden met het belang van de historie van het landgoed, het bestemmingsplan, het herstelplan 2011 en de variantenstudie Kalverkampweg 3."

Tijdens een bijeenkomst in restaurant Klein Zwitserland zei de eigenaar van Murry Grey anderhalf jaar geleden 'als mijn plannen niet doorgaan is de pijn voor mij'. Dat moment is voor hem klaarblijkelijk nog niet aangebroken. Raadsleden vroegen zich af of er überhaupt wel met de toekomstvisie voor het landgoed Kernhem moet worden gestart als er geen overeenstemming is met de projectontwikkelaar. Het antwoord van het college en wethouders op die vraag wachten zij met belangstelling af.