• Foto: Henny Jansen/BDU

Ede heeft tekort van 8 miljoen op begroting

EDE Volgens de Perspectiefnota, die in de maanden juni en juli door de gemeenteraad wordt besproken, heeft de gemeente Ede over de jaren 2020 tot en met 2023 een tekort van ongeveer 8 miljoen euro. Door de explosie van de kosten voor de jeugdzorg is de begroting aan het einde van een periode van vier jaar niet sluitend. Hiervoor moet in de komende jaren een oplossing worden gevonden.

Jan de Boer

Voor de afname van de inkomsten van het rijk moet in de komende jaren een oplossing voor worden gevonden. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voert hierover gesprekken met het rijk. Niet alleen Ede heeft te maken met minder geld, het is probleem waarmee alle gemeenten in Nederland worden geconfronteerd. Ede heeft niet te maken met rigoureuze maatregelen van andere gemeenten die bijvoorbeeld de bibliotheek moeten sluiten, of die de Onroerend Zaak Belasting (OZB) moeten verhogen of andere maatregelen moeten nemen om het hoofd boven water te houden.

KEUZES ,,Ook Ede heeft forse tekorten binnen het sociaal domein en moet keuzes maken", zegt Meijer, die portefeuille financiën in zijn portefeuille heeft. ,,Er komt vanuit het rijk een bedrag als tegemoetkoming, maar dit is bij lange na niet voldoende. Daarbij doet de gemeente meer dan alleen het sociaal domein. Thema's als duurzaamheid, Food, veiligheid, cultuur, sport, het landelijk gebied, ze zijn allemaal van belang voor Ede."

BALANS Met de Perspectiefnota heeft Ede volgens Meijer de juiste balans gevonden tussen het op peil houden van de zorg voor de inwoners en het blijven investeren in een sterke toekomst voor Ede. In de Perspectiefnotatie is ook de zogenaamde meicirculaire verwerkt, wat voor Ede betekende dat de gemeente in de komende jaren 6 miljoen minder krijgt vanuit het gemeentefonds.

GEEN DRASTISCHE MAATREGELEN De onderbesteding van het rijk zorgt er ook voor dat gemeenten minder geld krijgen. Ook de boete van 750 miljoen, die de ING Bank aan het rijk moest betalen, zorgt voor minder gemeentelijke inkomsten. Met passen en meten heeft Ede de begroting in balans kunnen houden. ,,Wij hebben geen drastische maatregelen hoeven te nemen. Ik ben tevreden dat we daarin geslaagd zijn."

BEZUINIGINGEN Eind vorig jaar had Ede al een bedrag van 6,5 miljoen weten te besparen. De huidige begroting is kritisch onder de loep genomen met als doel structureel geld te bezuinigen. Dit heeft 2,3 miljoen euro opgeleverd. Ongeveer zes ton daarvan werd gevonden door het van onderhoud aan de openbare ruimte op een andere manier uit te voeren. Ook werd gekeken of het raadhuis wel iedere avond open moet zijn. En de kosten die Ede nu nog betaalt voor agressieve honden moeten in het vervolg door de hondenbezitters zelf worden bekostigd. Ook werd gekeken of de 50 leegstaande schoollokalen in de gemeente geld op kunnen brengen.

INVESTEREN Ede heeft ondanks alle kommer en kwel toch nog ruimte gevonden om vrij in te zetten in de toekomst. ,,Zo zetten we extra in op een energie neutrale gemeente, investeren in nieuwe schoolgebouwen, in de accommodatie van atletiekvereniging Climax en op maatregelen tegen het sluipverkeer in Bennekom."