• Wethouder Marije Eleveld

Ede gaat OZB-fout herstellen

EDE Het college van burgemeester en wethouders betreurt het volgens wethouder Marije Eleveld dat een door de gemeenteraad vastgestelde korting op de Onroerend Zaak Belasting (OZB) in 2016 niet is doorgevoerd. ,,Dat had uiteraard wel gemoeten. Door miscommunicatie tussen afdelingen is dit helaas niet gebeurd. Pas nadat de aanslagen zijn opgelegd, bleek bij de eerste kwartaalrapportage dat de opbrengst te laag was."

Jan de Boer

In 2016 heeft de gemeente Ede 750.000 euro te veel belasting geïnd. De gemeenteraad had beslist dat er over 2016 een korting van 750.000 euro zou worden gegeven op de OZB. Dit was het gevolg van een amendement ingediend door Stephan Neijenhuis (D66). Vorig jaar besloot de gemeente Ede om een precariobelasting te heffen. De raad stemde hiermee in, maar nam een amendement aan om eventuele doorberekening van de belasting in energieprijzen te compenseren.

Neijenhuis: ,,Wij waren bang voor het risico dat een precarioheffing via een omweg zou kunnen leiden tot lichte verhogingen van de energierekening. Dit vonden wij onwenselijk, dus hebben we een voorstel gedaan om dit te herstellen. Met het amendement kregen Edenaren gemiddeld geen hogere lasten. Des te jammer dat het nu door een fout van de gemeente niet is doorgevoerd."

Nijenhuis stelde de gemeentelijke fout donderdagavond aan de orde bij de raadsvergadering. Hij wilde opheldering van wethouder Eleveld (PvdA) over eerdere toezeggingen dat de compensatie in het tarief was verwerkt en hoe deze fout zal worden hersteld. ,,Dit moet zo snel mogelijk worden opgelost. Het kan niet zo zijn dat door een fout van de gemeente deze lastenverlichting op de lange baan wordt geschoven."

Het amendement van de raad is aldus Eleveld een incidentele aanpassing. ,,Bij de doorvoering daarvan is sprake geweest van een menselijke fout. Niettemin is voor volgende tariefberekeningen een extra controleslag ingebouwd in het proces.  Wat het college betreft blijft de korting staan. Het college stelt voor om de korting nu een jaar te verschuiven, omdat het nu nog verrekenen van 750.000 euro over 40.000 woningen een complexe en onevenredig kostbare operatie is."

Bij de benadeling van de perspectiefnota in juni vraagt het college aan de gemeenteraad dit al dan niet over te nemen. ,,Vooralsnog is in de meerjarenbegroting precario en dus ook de OZB-korting voor twee jaar voorzien. Hoe we in de periode daarna verder gaan is onderdeel van de beraadslagingen rondom de Perspectiefnota," stelt Eleveld.