• Archief BDUmedia

College wil haast maken met wind- en zonneparken in Ede

EDE Het ontbreekt Ede aan ruimtelijk beleid dat de ambitie om energieneutraal te zijn in 2050 ondersteunt. Het ontbreken van beleid is op dit moment met name tastbaar daar waar het gaat om beleid ten aanzien van zonnevelden en windturbines.

Tot op heden wordt er afhoudend en afwijzend gereageerd op initiatieven vanuit de markt. Dit staat haaks op de ambitie die is neergelegd door het gemeentebestuur van Ede. Ede wil in 2050 energieneutraal zijn. Dit is opgenomen in het bestuursakkoord Ruimte voor Ede 2018-2022. Deze doelstelling sluit aan bij de doelstelling van het Gelders Energie Akkoord (GEA) en het beleid vanuit de landelijke overheid.

De energietransitie die nodig is om dit doel te bereiken, vormt een gigantische opgave die onherroepelijk impact heeft op de fysieke leefomgeving. ,,Deze opgave vraagt een enorme opschaling en versnelling van realisatie van onder andere wind- en zonneparken. Hiervoor is het nodig ruimte te bieden aan zoveel mogelijk (bewoners)initiatieven," aldus het college.