'Hulp nodig inzake de Verlengde Maanderweg'

19-03-2018, 19:26 | Lezersnieuws | Paul

Via deze weg wil ik u vragen om advies en hulp inzake de Verlengde Maanderweg (VMW) in Ede.

Donderdagavond jongstleden (8 maart 2018) heb ik u de petitie overhandigd aangaande de VMW. Hiermee werd aan de gemeente gevraagd de veiligheid in de omliggende wijken van de VMW te waarborgen en alle belanghebbenden te betrekken in het proces. Ik was daarna aanwezig bij de raadsvergadering waarin vragen werden gesteld over het onderwerp door het CDA en GemeenteBelangen.

In reactie op de overhandiging van de petitie gaf u twee antwoorden: 1) ‘Er is nog geen raadsbesluit genomen ..., dus raadsleden kunnen alles ook in hun overwegingen uiteindelijk meenemen’. En 2: ‘Dank dat u hier gekomen bent, want u kunt ook vanaf de zijlijn roepen dat het allemaal niet klopt en verder niets doen, maar u licht het toe, gefundeerd, en daar zullen we ook netjes op in gaan’. Ik was blij met uw antwoord want het gaf mij vertrouwen in een eerlijk en open proces.

Echter, 30 minuten later, verloor ik al mijn vertrouwen weer. In antwoord op de vragen in de raadsvergadering, stelde de wethouder (Leon Meijer, CU) dat hij het besluit om van de VMW een fietsstraat te maken reeds had genomen. Hij gaf aan dat de basis van dit besluit wordt gevormd door een enquête die alleen was bedoeld voor direct aanwonenden en dubieus is uitgewerkt. De moed zakte me nog verder in de schoenen, toen de wethouder daarna ook nog stelde dat de gemeenteraad hier geen akkoord voor hoeft te geven. Voor de vorm gaf dhr. Meijer nog wel aan dat omwonenden worden uitgenodigd voor een informatieavond waarop de genomen besluiten worden toegelicht. In andere woorden, wij als omwonenden krijgen geen invloed op de besluitvorming en het voorgenomen plan zal worden uitgevoerd.

Los van de wijze waarop deze wethouder ons stelselmatig buitenspel zet, vind ik het ook onbegrijpelijk dat hij zomaar het advies van het CROW kan negeren. Het CROW stelt dat om een fietsstraat te laten slagen er maximaal 2500 gemotoriseerde voertuigbewegingen per dag mogen plaatsvinden. Momenteel zijn dit er meer dan 4000. De wethouder verwacht dat dit iets minder maar niet veel minder zal worden. Dat er iets aan de veiligheid van de VMW moet gebeuren begrijp ik. Echter, er zijn ook andere oplossingen te bedenken die de veiligheid meer verhogen en minder impact hebben op omliggende wijken. Voorbeelden hiervan zijn bloembakken (Schaapsweg) en iets verhoogde fietspaden (Telefoonweg). Tot nu toe heeft de wethouder geen doorslaggevende redenen gegeven waarom hij toch voor een fietsstraat kiest.

Bovenstaande is kenmerkend voor de gehele gang van zaken rondom de VMW. Hierdoor raak ik moedeloos en gefrustreerd. Tot nu toe lijkt ‘actie ondernemen en netjes met een gefundeerd verhaal vragen om gehoord te worden’ net zoveel resultaat te hebben als ‘langs de zijlijn roepen dat het niet klopt en niets doen’. Het gevolg van beide aanpakken is namelijk dezelfde: de wethouder negeert ons en voert zijn plannen door.

Ik wil niet moedeloos en gefrustreerd raken. Ik wil geloven in een gemeente die al haar burgers betrekt en die besluiten neemt op basis van feiten. Daarom twee vragen aan u:

Kunt u nog iets doen om het proces op een nette manier te laten verlopen en/of

Hebt u ideeën wat wij als betrokken bewoners nog kunnen doen in dit proces?

Alvast bedankt voor uw antwoord.

Met vriendelijke groet,

Paul Hoogers, namens de 600 ondertekenaars van de petitie.