• Wekerom gemeente Ede

    Foto van Gelderlander

Brief van Gereformeerde Beginsel Partij aan College en Raad tegen optreden Jebroer in Hent uut Zaand

25-09-2017, 18:40 | Lezersnieuws | Gereformeerde Beginsel Partij Ede

Geachte College en raad,

Uit berichten hebben wij vernomen, dat er op D.V. 29 sept. a.s. in Wekerom bij Hent uut Zand, een artiest zal optreden met als naam jebroer.

Deze man ( of groep) treed op met Godslasterlijke liedjes en hoe hij denkt over God en godsdienst met niets ontziende teksten.

Onze partij heeft als doel te streven naar de heiliging van Zijn naam zoals die in de Bijbel, Gods Woord en wet, geboden wordt.

Evenals voor ons, geldt ook voor u het Goddelijk gebod: Gij zult den Naam des Heeren uws Gods niet ijdellijk gebruiken; en wat verder volgt.

Wij mogen onze bezwaren tegen de ontheiliging van Zijn Naam om die reden dan ook niet verzwijgen, moge het zijn met gevoelens van respect voor onze naaste.

Wij achten het onze plicht ernstig te waarschuwen tegen deze vorm van laster van Zijn Naam. Alles wat we doen moet verantwoord zijn, niet alleen tegenover de mensen, bovenal tegenover God, de Schepper van hemel en aarde.

Als overheid hebben wij toch ook een taak om deze mensen niet toe te laten, maar dit optreden te verbieden, ook zo van groot belang naar onze jongeren, wat blijft er nog over aan fatsoen van waarden en normen? Bovenal omdat het de grote Schepper betreft.

Het zou ons zeer verblijden en ook velen uit de gemeente als wij van uw College en Raad vernemen en in het bijzonder van de nieuwe burgemeester, dat dit verboden wordt.

Gemeente Ede zal zeker niet de eerste zijn die vanuit levensbeschouwelijk oogpunt optredens van jebroer blokkeert. Het zou ons -en met ons velen uit de gemeente- zeer verblijden, ook nu wij opnieuw een christelijke burgermeester mogen hebben, als wij van u vernemen dat dit optreden niet toegestaan wordt. '

Mocht u hierover met ons nader van gedachten willen verwisselen dan zijn wij daar zeker toe bereid.

Inmiddels verblijven wij, namens het bestuur van Gereformeerde Beginsel Partij. (GBP)

Hoogachtend,