Huisregels voor reageren op artikelen en het plaatsen van lezersbijdragen

De redactie geeft iedereen die dat wil de gelegenheid om te reageren op nieuwsartikelen op de site van deze krant. Daarnaast bestaat de mogelijkheid via 'Deel-je-nieuws' zelf berichten te plaatsen, eventueel in combinatie met foto’s of videomateriaal. Op deze manier willen we onze lezers actief betrekken bij het lokale en regionale nieuws.

Wij kiezen ervoor de reacties en andere bijdragen in eerste instantie zonder tussenkomst van de redactie te plaatsen, zodra de link in een bevestigingsmail wordt geactiveerd. Daarna duurt het hooguit enkele minuten voor de bijdrage op de site zichtbaar wordt.

Wij verwachten wel dat lezers die op deze manier bijdragen leveren aan de inhoud van de site daarvoor elementaire regels van fatsoen en respect voor anderen in acht nemen. Een aantal daarvan wordt in de huisregels hieronder concreet benoemd. Alle geplaatste berichten worden door de redactie bekeken en getoetst, onder meer aan de huisregels. Op grond van die toetsing behoudt de redactie zich het recht voor bijdragen -zonder opgaaf van redenen- geheel of gedeeltelijk te verwijderen.

De redactie behoudt zich het recht voor reacties en lezersbijdragen op de site te gebruiken voor publicatie in de papieren uitgave.

Norbert Witjes, Hoofd Content

Huisregels
- Bijdragen mogen niet strijdig zijn met wetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat reacties niet discriminatoir van aard mogen zijn (op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke voorkeur, ras, geslacht, en meer). Dat geldt ook voor oproepen tot geweld en/of het zaaien van haat.
- Neem elementaire vormen van fatsoen en respect in acht. Daag mensen gerust uit, maar hou het sportief. Schelden en beledigingen voegen niets toe aan een discussie, maar kunnen als intimiderend worden ervaren, waardoor mensen zich uit het debat terug trekken.
- Bijdragen die niet-onderbouwde beschuldigingen bevatten zijn niet toegestaan.
- BELANGRIJK: Check bij het gebruik van illustraties de bron van herkomst! Gebruik geen materiaal waarvan de herkomst onduidelijk of onbekend is, dan wel materiaal waarvoor geen expliciete toestemming tot publicatie is gegeven (al dan niet onder -financiële of andere- voorwaarden, zoals naamsvermelding) Veel fotomateriaal -ook al is het vrijelijk (via internet) beschikbaar- is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder toestemming van de rechthebbende niet zomaar worden (her)gebruikt. Onrechtmatig gebruik kan leiden tot het indienen van schadeclaims van de rechthebbende of instanties die de auteursrechten van makers van beeldmateriaal bewaken. BDUmedia behoudt zich het recht voor eventuele claims te verhalen op degene die het beeldmateriaal heeft geplaatst. (Dat kan oplopen tot honderden euro’s per geval). TIP: Hanteer als vuistregel dat alleen zelfgemaakt beeldmateriaal bij bijdragen wordt gebruikt.
- Lezersbijdragen moeten over lokale onderwerpen gaan, of over mensen uit de lokale gemeenschap.
- Lezersbijdragen moeten lokaal geïnspireerd zijn. Bovenlokale bijdragen die geen duidelijke connectie met het werkgebied van het lokale nieuwsmedium hebben, worden geweigerd, c.q. verwijderd.
- Reageer bij voorkeur als natuurlijk persoon met de eigen identiteit. We leven in een vrij land waarin het toegestaan is verschillend te denken over onderwerpen en daar voor uit te komen. Omdat dat op internet ingeburgerd gebruik is, staan wij het gebruik van één pseudoniem toe. Het zich valselijk toeëigenen van de identiteit van anderen (bekende Nederlanders of plaatsgenoten, bijvoorbeeld) is níet toegestaan. Verwijzingen in de naamgeving naar aanleiding van (de inhoud van) het artikel waarop wordt gereageerd (of reacties van anderen daarop) kan aanleiding zijn de reactie te verwijderen.
- Reageer op de inhoud van het artikel, niet op de vorm of de vermeende relevantie (of het gebrek daaraan).
- Bijdragen mogen slechts één keer worden geplaatst.
- Commerciële boodschappen, spam of irrelevante verwijzingen naar andere websites zijn niet toegestaan.
- Schrijf duidelijk Nederlands. Maak geen berichten die (grotendeels) bestaan uit hoofdletters of vreemde tekens.
- Leveranciers van reacties of eigen bijdragen, die (bij herhaling) geconstateerd de huisregels overtreden, kunnen -al dan niet voorafgegaan door een waarschuwing- tijdelijk of permanent van de site worden geweerd.
- Wie zelfgemaakt tekst- of beeldmateriaal op de sites van BDUmedia plaatst, ontvangt hiervoor geen vergoeding. BDUmedia behoudt zich het recht voor via de site aangeleverd tekst- en/of beeldmateriaal door te plaatsen in gedrukte edities, zonder dat daarmee grond voor vergoeding ontstaat.