• Robin Hazeleger

VVD wil meer informatie over azc-besluit

EDE De VVD-fractie van Ede heeft vragen gesteld over de azc-discussie aan burgemeester Cees van der Knaap en wethouder Marije Eleveld. ,,Het college is niet in staat de onzekerheid bij inwoners weg te nemen en wij worden daarop aangesproken. Het is tijd voor meer informatie", zegt Alexander Vos de Wael.

,,Het AD schreef gisteren: 'Alle Nederlandse gemeenten moeten hun plannen voor de bouw van een azc of noodopvang voor vluchtelingen heroverwegen.' Voor september moeten ze hebben beoordeeld of die bouw nog 'noodzakelijk is of op de plank kan blijven liggen', meldt het ministerie van Justitie. En verder: 'We moeten realistisch zijn en bekijken hoe we omgaan met de sterk verminderde instroom van asielzoekers', aldus de woordvoerder'', schetst Vos de Wael.

,,En in Ede informeerde de heer Faas de gemeenteraad over de nieuwsberichten in de landelijke media en hoe het college hiermee omgaat. Hij schrijft: 'Naar aanleiding van deze berichtgeving is vandaag opnieuw contact geweest met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Het COA heeft aangegeven geen reden te zien voor een koerswijziging betreffende azc-locaties in de gemeente Ede.''

Vos de Wael: ,,De VVD vindt dit moeilijk te rijmen met het laatste nieuwsbericht op de website van COA van 21 juli jl. Daarin staat te lezen: 'Op dit moment wordt door de Landelijke Regietafel gewerkt aan een afwegingskader waarmee aan de regietafels transparant en weloverwogen beslissingen kunnen worden genomen door provincies, gemeenten en het COA. Daarbij wordt ook bekeken welke locaties gebruikt kunnen worden voor het huisvesten van vergunninghouders.'''

KORT DOOR DE BOCHT VVD Ede vindt de reactie van het college daarom erg kort door de bocht. ,,Waar is de meer weloverwogen reflectie van het college op de nieuwe ontwikkelingen? Heeft het college hier zelf ook nog een mening over of is het COA hierin weer allesbepalend? In de praktijk blijkt het een hele operatie om de drie aangewezen azc-locaties daadwerkelijk in bedrijf te krijgen. Zo is gisteren door COA opnieuw overleg gevoerd met de eigenaren van de locaties. De onderhandelingen duren eindeloos. COA heeft geen haast meer en de betrokken eigenaren proberen financieel het onderste uit de kan te halen. Zeker wanneer het college in samenspraak met COA blijft roepen dat de locaties er hoe dan ook komen, zullen de onderhandelingen alleen maar moeilijker worden.''

VRAAGTEKENS ,,Het college neemt de onzekerheid bij de betrokken inwoners niet weg", vervolgt het VVD-raadslid. ,,Zoals het nu gaat zullen de Edese azc-locaties niet voor eind 2022 worden gesloten. Met alle negatieve consequenties zoals reeds meerdere malen is aangegeven door de VVD Ede. De inwoners begrijpen het bestuurlijke spel van het college niet meer. Met alle nieuws in de landelijke media zetten de inwoners vraagtekens bij het collegebesluit. Inwoners spreken onze fractie hierop aan. Voor de VVD Ede is het niet meer uit te leggen aan de inwoners door deze wijze van communiceren door het college.''

,,De VVD Ede wil graag meer informatie over het afwegingskader dat aan de Landelijke Regietafel wordt opgesteld en welke weloverwogen, onderbouwde beslissingen het college neemt, daarbij in acht genomen het moeizame en langdurige onderhandelingsproces waarvan nu sprake is tussen het COA en de drie azc-locaties", besluit Vos de Wael.

Label:

Vluchtelingen