• Heliflight

Gat 4,2 miljoen euro dreigt in Edese begroting

EDE Wethouder Harry van Huijstee kan de financiële consequenties van de uitspraak van het Gerechtshof in Arnhem in procedures tussen Liander en Vitens en de gemeente Voorst voor de gemeente Ede op dit moment nog niet concreet in beeld brengen. Als de juridische grondslag onder de precarioheffing, een belasting op ondergrondse kabels en leidingen, succesvol in Ede wordt aangevochten, betekent dat een gat in de begroting van 4,2 miljoen euro. Daar bovenop zal de compenserende lastenverlichting teruggedraaid moeten worden en gaan de aankomende stortingen in het investeringsfonds niet door.

De gemeente Voorst is aan het onderzoeken om bij de Hoge Raad in cassatie te gaan. In november 2015 stemde de Edese gemeenteraad in met het heffen van precariobelasting. Energiebedrijf Liander zal naar verwachting ook de rechtmatigheid van de opzegging van de contracten door Ede (en daarmee het opleggen van toekomstige aanslagen) ter discussie stellen. Drinkwaterbedrijf Vitens heeft dit, onder verwijzing naar de uitspraak Voorst, al gedaan.

Mocht Ede in het ongelijk worden gesteld, dan heeft dit gevolgen. ,,Voor de aanslagen voor Vitens, die we toch willen compenseren, is dit financieel geen probleem", staat in een memo van de gemeente. ,,Voor de aanslagen voor Liander leidt dit wel tot financiële problemen. De opbrengst precarioheffing is de voeding voor de reserve Investeringsfonds Impuls Ede. Voor de periode 2018-2021 is een onttrekking geraamd van 4,475 miljoen euro. Rekening houdend met de stand van de reserve betekent dit per saldo een onttrekking van circa 4,2 miljoen euro, die mogelijk niet langer gedekt wordt uit een opbrengst precario."

Bij de besluitvorming van de Perspectiefnota 2018-2021 is een amendement Lastenverlichting aangenomen. ,,Hierin wordt in totaal 5,25 miljoen euro van de opbrengst precario afgezonderd en ingezet ter verlaging van de leges ID-kaarten en paspoorten."

Mocht Liander een procedure starten en de uitspraak tot in hoogste instantie voor Ede negatief uitvallen, dan houdt dit een financieel risico in. ,,Hiermee zou dekking onder het Investeringsfonds en het amendement Lastenverlichting wegvallen en handhaving van deze uitgaven zou leiden tot een daling van de algemene reserve onder de bodem van 10 miljoen euro."

Bij de opzegging van de contracten van Liander en Vitens beklemtoonde toenmalig wethouder Marije Eleveld destijds dat Ede geen enkel risico zou lopen. Woorden die toen al in twijfel werden getrokken door verschillende partijen. ,,Inschattingen op juridische adviezen zijn lastig te maken, ik kan daarin ook geen honderd procent garantie afgeven. Onze juridische adviezen zijn goed", antwoordde wethouder Van Huijstee donderdag tijdens de begrotingsraad op vragen van Stephan Nijenhuis (D66).

Evert van Milligen (VVD) wilde dat de begroting wordt aangepast. ,,Het risico dat het impulsfonds ruim 4 miljoen euro in de min gaat is te dekken vanuit de algemene reserve. Dat is een haalbare situatie, het is verstandig om dat verder uit te zoeken. Het is pas net bekend", aldus Van Huijstee. Omdat de begroting niet werd aangepast, stemde de VVD tegen de vaststelling daarvan.