Ede gaat huisvesting voor lage inkomens aanpakken

EDE Ede staat voor een grote opgave als het gaat om de opvang en huisvesting van mensen met een laag inkomen. Denk bijvoorbeeld aan statushouders (asielzoekers met een verblijfsstatus), mensen die uitstromen uit de maatschappelijke opvang, maar ook starters op de woningmarkt. Het aantal sociale huurwoningen in Ede is laag. Daarom is de afgelopen periode de vraag naar en het aanbod van goedkope woningen in beeld gebracht. Voor de toestroom van statushouders die Ede de komende periode op haar af ziet komen werkt de gemeente samen met de Regio FoodValley.

Op dit moment lopen verschillende trajecten om het aanbod van goedkope huurwoningen te vergroten. Dit gaat over de lange en korte termijn. Voor de langere termijn wordt onder meer gekeken naar het omvormen van kantoorpanden naar kleine woningen. Voor de korte termijn worden de mogelijkheden onderzocht voor het plaatsen van tijdelijke wooneenheden die ook weer eenvoudig weggehaald kunnen worden.

De regio FoodValley is gestart met het in beeld brengen van de situatie rondom statushouders in de regio. Er is gekeken naar het aantal statushouders, wat ze vragen van een gemeente en waar de knelpunten liggen. Deze onderwerpen zijn vertaald in vijf verschillende pilots die verdeeld zijn over de regio.

De gemeente Ede heeft voor de pilot pop-up wijk gekozen. Doel van deze pilot is woonconcepten bedenken waar je snel, simpele woningen kan realiseren. Hierbij wordt gedacht aan locaties die in het bezit zijn van de gemeente Ede, waar de komende 5/10 jaar geen bouwplannen voor zijn.

Andere pilots zijn bijvoorbeeld de pilot financiering en de pilot meerkamerverhuur, waarbij panden geschikt worden gemaakt voor de verhuur aan meerdere personen.

De uitgangspunten bij de pilots is dat de uitbreiding van woningen een tijdelijk karakter hebben en het dus eenvoudig moet zijn de woningen weg te halen of wel de panden terug te vormen naar oude/andere staat. Ook vindt de regio het belangrijk dat de uitbreiding van goedkope huurwoningen voor alle doelgroepen beschikbaar moet zijn.