ChristenUnie stelt vragen over energietransitie en de Edese Landbouwsector

07-03-2017, 23:40 | Lezersnieuws | ChristenUnie Ede

VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO-Nederland hebben onlangs een plan gepresenteerd voor een groene investeringsagenda voor Nederland getiteld: NL Next Level. Voor het halen van de klimaatafspraken van Parijs is het volgens de genoemde initiatiefnemers van het rapport cruciaal dat er eerst een Deltaplan Energie & Klimaat komt in Nederland, inclusief concrete projecten en financiering. Het rapport stelt dat er grote kansen liggen voor duurzame ontwikkelingen bij landbouwbedrijven. Omdat het buitengebied van de gemeente Ede rijk is aan landbouwbedrijven en Ede tevens tot de top van de duurzaamste gemeenten wil behoren, willen de raadsleden Peter Jansen en Herko van Beek van het college weten of het kennis genomen heeft van de inhoud van het genoemde rapport en wat haar oordeel er over is. De twee ChristenUnie raadsleden willen tevens weten hoe en in welke mate er in het Edese buitengebied al duurzame energie wordt opgewekt voor meer dan enkel het eigen bedrijf en welke kansen en bedreigingen het college ziet.

Omdat gemeente Ede rijk is aan landbouwbedrijven en de ChristenUnie-fractie het belangrijk vindt om alle kansen voor de energietransitie te benutten, stellen de raadsleden Jansen en van Beek de volgende vragen:

1. Heeft het college kennis genomen van de inhoud van het rapport NL Next Level? Indien ja, wat is haar oordeel?

2. Kan het college aangeven hoe en in welke mate er in ons buitengebied al duurzame energie wordt opgewekt voor meer dan enkel het eigen bedrijf?

3. Welke kansen ziet het college voor ons buitengebied om te participeren in de energietransitie, zoals beschreven in het genoemde rapport?

4. Wat ziet het college aan barrières en oplossingen om te komen tot (relatief) grootschalige duurzame energieleveranciers (denk aan zonneparken, windmolens, etc.) en opslag van CO2 in ons buitengebied?

5. Is het college bereid om samen met LTO en in regionaal (FoodValley) verband te kijken naar wat de mogelijkheden zijn voor de bij vraag 4 genoemde zaken?